• آخرین بروز رسانی : 1400/07/20

اهداف و وظایف سازمان

 

 

گستره اختیارات و وظایف سازمان انتقال خون ایران طبق موارد مندرج در اساسنامه سازمان

 • ترغیب و گردآوری داوطلبان اهای خون و اجرای برنامه های آموزشی جهت آگاهی مردم به امر اهدای خون
 • گسترش شبكه خون‌رساني و پايگاههاي انتقال خون در سراسر كشور
 • ايجاد واحدهاي سيار و پايگاههاي محلي در مناطق مختلف شهرها براي خونگيري
 • انجام آزمايشات مربوط به گروه بندي خونها، اطمينان از سلامتي خون از نظر بيماريهاي عفوني منتقله از راه خون
 • توزيع خون و فرآورده‌هاي آن به مراكز بهداشتي درماني، بيمارستانها و نظارت بر حسن مصرف آنها
 • توليد فرآورده‌هاي مختلف خوني (پلاسمايي، سلولي و غيره) با تعريف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 • تهيه و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي مورد نياز گروه پزشكي و وابسته پزشكي در محدوده تكاليف سازمان بر طبق ضوابط و مقررات آموزشي كشور
 • پژوهش‌هاي علمي در زمينه تعيين و تكميل روشهاي مناسب براي تهيه فرآورده‌هاي خوني و پلاسمائي، پژوهش‌هاي اختصاصي در زمينه‌هاي ايمونوهماتولوژي، ايمونوسيتوشيمي، پروتئين‌ها و زمينه‌هاي وابسته و انجام تحقيقات باليني و پايه
 • گروه بندي نسوج براي پيوند اعضاء‌ و انتقال گلبول سفيد
 • تشخيص اختلالات انعقادي
 • تعيين شرايط استاندارد براي جمع‌آوري، نگهداري خون و محصولات خوني، وسايل مورد مصرف، صدور كارت و شرايط پزشكي مجاز براي اهداي خون
 • انجام آزمايشات تخصصي و فوق تخصصي مرتبط با رشته‌هاي مختلف باليني